I Norge er vi så heldige å ha lovfestet rett til å ferdes “fritt” i utmark. Denne rettigheten er forankret i Friluftsloven og kalles gjerne allemannsretten. Under følger de viktigste hovedreglene for ferdsel og opphold i naturen:

  • Det er fri ferdsel i utmark, uavhengig av hvem som eier grunnen. Med utmark menes alt som ikke er innmark/opparbeidet mark (industri, hustomt, dyrka mark, plen/hage, gårdstun etc). Det er også fri ferdsel på sjøen og i vassdrag, men mange steder er det forbud mot bruk av motor på båt.
  • Du kan ferdes på dyrka mark når denne er snødekt eller frosset, men ikke i tidsrommet 30. april til 14. oktober.
  • Du kan i utmark telte samme sted 2 døgn om gangen uten grunneiers tillatelse. Telt må settes opp minst 150m fra bebodd hus eller hytte og aldri slik at det forstyrrer beboernes fred. Samtykke til lengre opphold trengs ikke dersom du er fjernt fra bebyggelse.
  • I tidsrommet 15. april – 15.september er det forbudt å gjøre ild i eller i nærheten av skogmark eller annen utmark. Merk at ved spesielt tørre perioder er det ofte totalforbud mot bruk av ild (og meget uansvarlig), også utenom nevnte tidsrom. Man kan gjøre opp ild i forbudsperioden dersom det “åpenbart ikke kan medføre brann”. Med “ild” menes ikke kun bål, men også grill o.l.
  • Du kan fritt høste sopp, bær og planter. Fiske- og jaktrettigheter tilhører grunneier, mange steder selges imidlertid fiskekort og jakt. I sjøen er det fritt fiske. Fiske- og jaktkort i Finnemarka: www.inatur.no
  • Det er båndtvang i hele kommunen 1. april – 20. august. I Vestmarka og Finnemarka er det utvidet båndtvang  til hhv 20. september og 30. september. Det er båndtvang hele året i boligområder, parker, offentlige friområder etc og i lysløyper (når skisesong).
  • Motorferdsel i utmark er forbudt.

På tross av at man i Norge har rettigheter som sikrer muligheten for å utøve et aktivt friluftsliv er det viktig at ferdselen og oppholdet skjer innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur. Allemannsretten innebærer dermed også allemannsplikter. Dette fremgår klart i Friluftsloven, og man vil i stor grad oppfylle dette ved å utvise sunn fornuft.

Man må også være oppmerksom på at det noen steder er lokale retningslinjer. Dette kan være f.eks i naturresservat, ved drikkevannskilder, lokale fiskeregler mm. Ofte er slike lokale begrensninger opplyst med skilting. Kontakt kommunen om du er i tvil. Linker til lokale og nasjonale lover og regler finner du HER.

Brosjyre om Allemannsretten fra Miljødirektoratet: Allemannsretten

Jurist Marianne Reusch sin blogg om allemannsretten: HER