GILHUSODDEN OG RUSSERKORSET

Gilhusodden er et populært friluftsområde som ligger ytterst på odden mmellom Gilhus bruk og Linnesstranda. Gården Gilhus ble antakelig ryddet i vikingtida. Navnet kommer fra det norrøne gildihus som har sammenheng med at gården var senter for bondegilder eller andre festligheter. I forrige århundre drev man med tjærebrenning av tyrirøtter, isutskiping, vindmølledrevet garveri, skipsverft, dampsag og et potetmagasin på odden.

I nyere tid var det også anlagt en festplass her med friluftscene, den ble nedlagt en gang på 1970-tallet.

Øst for Gilhusodden finnes et naturreservat med rik flora og fugleliv og enda lenger øst finnes et fugletårn.

Gilhusodden er bygd opp av masser fra Lierelva som hadde sitt utløp her fram til 1860 da elva endret løp i en storflom. Området er derfor veldig flatt og lett tilgjengelig for alle, men ligger så lavt over havet at det tidvis og delvis ligger under vann. Området er ca 30 dekar stort med 300 m strandlinje.

I dag er området et polulært friluftsområde og kommunen holder for tiden på med å oppgradere området.  Kommunen har også merket kyststi trase fra Gullaug skole og ned hit og anbefaler at flere bruker denne.

Russerkorset; på vei ned til Gilhusodden fra p-plass på høyre side, finner du en sti som går ned til et russisk-ortodoks trekors, dette er reist til minne om 3 russiske krigsfanger som ble gravlagt her under 2.verdenskrig og senere flyttet til Vestre gravlund i Oslo.

Brosjyren krigsminner i fredelige Lier