Lover og regler som berører friluftsliv og natur

 

I Norge er det mye natur og attpåtil god tilgang for allmennheten. Som oftest omtales den unike tilgjengeligheten på utmarka i Norge under begrepet Allemannsretten, der fri ferdsel i utmark står sentralt. Se egen side om dette.

Det er allikevel viktig å verne om naturverdiene og det er flere lover og regler som sikrer en bærekraftig bruk av naturen. I tillegg til sentrale lover og forskrifter er det viktig å merke seg at man må sette seg inn i lokale bestemmelser, respektere grunneiere og andre brukere. Friluftsloven anses for å være den viktigste lovressursen for friluftsliv, men avløses av andre lovverk på mange områder.

Under finner du linker til noen av de viktigste lokale og nasjonale bestemmelsene:

Forskrift om Glitre vannforsyningssystem

Naturresservater i Lier; Høgåsen, Tronstad, Søndre Hørtekollen, Finnemarka, Tverrbergkastet, Linnesstranda, Glitra, Asdøljuvet, Gjellebekkmyrene

Forskrift om hundehold i Lier

Markaloven (Vestmarka, Kjekstadmarka)

 

Friluftsloven

Naturmangfoldloven

Motorferdselloven

Lakse- og innlandsfiskeloven

Viltloven

Plan- og bygningsloven

Vannressursloven

Forurensningsloven