St Hallvard 1000 år

2020/2021

Som følge av korona-situasjonen og de restriksjoner som gjelder for våren 2020, har vi måttet gjøre justeringer i jubileumsprogrammet.

Noen tilbud og prosjekter er tilpasset og gjort tilgjengelige via digitale plattformer og noen arrangementer blir flyttet  til høsten og til våren 2021.. Har du en prosjektide eller ønsker å bidra – ta kontakt med oss !

Bakgrunn

I 2020 skal det være 1000 år siden Hallvard Vebjørnsønn av Huseby ble født. Gutten som fikk et kort liv og en dramatisk død fordi han sto opp som beskytter for en forfulgt fattigjente, og som seinere ble helliget for sine verdier og handlingsvalg.

Født og begravet på Huseby i Lier, men levningene ble tidlig hentet til Oslo da byen trengte sin egen helgen og beskytter. Hele Vikens og Østlandets helgen – kjent som St. Hallvard.

Lier kommune vil markere jubileet både for å synliggjøre historien om Hallvard og kunnskapen om livet og forholdene for 1000 år siden, men ikke minst for å trekke linjene fram til i dag og reflektere over de verdiene som fortsatt står sentralt og i hvilke situasjoner disse blir satt på prøve i dag. Stikkordene kan være samhold, respekt, tilhørighet, nestekjærlighet og menneskeverd.

Vi har mange med på oss laget, og markeringen vil bli omfattende, variert og spennende med et bredt fokus på historien og disse viktige verdiene.

Historien om St Hallvard og begrepet «I samme båt» er blitt aktuelt i en global sammenheng, på en veldig prekær måte og krisen vi står krever at vi står opp for hverandre og ofrer mye.

St Hallvard 2021

– programmet vil bli oppdatert underveis

St. Hallvardhistorien til skoleelever og seniorer
Fortelleren Grete Bergersen reiser  rundt med Husebykista til alle Liers barneskoler og formidler historien om St Hallvard og tiden han levde i vinteren 2020. Tilbudet er for 2-4.trinn. Grete Bergersen reiser også rundt på institusjonene i kommunen og forteller sagnet om St. Hallvard. Turneene ut til skoler og institusjoner ble stanset i mars, men vil nå bli gjenopptatt som en ny digital formidlingsproduksjon som elevene får tilgang til på hjemmeskole. Turneen i regi av Den kulturelle spaserstokken er utsatt til høsten 2020.

Ansvarlig: Lier kommune/Den kulturelle skolesekken i Lier og Den kulturelle spaserstokken.

 

St Hallvard-dagen – Markering på Huseby
Kirken har i mange år markert St.Hallvard-dagen 15. mai på Huseby. En markering planlegges også i 2020 – kl 18.00. Av smittevernhensyn inviteres ikke publikum til Huseby dette året, men vi vil streame markeringen på nett, og legger ut nettlink flere steder, bl.a. via  kommunens arrangementskalender og Lieropplevelser.
Ansvarlig: Den norske kirke

 

«Alle tiders forbilde» utstilling på Lier Bygdetun
Årets utstilling på Lier Bygdetun i 2020 har tatt utgangspunkt i historien om Hallvard, og får tittelen « Alle tiders forbilde». Utstillingen skulle åpnet 15. mai 2020 og være åpen hver søndag fram til Eplefestivalen i september og etter avtale ellers. Nå vil utstillingen først åpne for publikumsbesøk når dette kan tillates ifht. smittevernhensyn. Vi lager en digital smakebit fra utstillingen, som vil få en utvidet åpeningsperiode også i 2021.
Ansvarlig: Lier Bygdetun

 

Utvikling av Husebyområdet
Husebyområdet er allerede greit basistilrettelagt, men har et større potensiale bl.a. knyttet til bruk av det utgravde rommet i søndre gravhaug til formidlingsformål. Arbeidet med tilrettelegging og nyskilting utendørs og innredning og bruk av rommet pågår med sikte på ferdigstillelse våren 2020. Området vil kunne besøkes på egen hånd, men åpning av rommet for publikum må avvente klarsignal fra myndighetene. Vi vurderer å legge noen glimt ut på nett før fysiske besøk kan igangsettes.
Ansvarlig: Lier kommune

Digital formidling
Vi vil ta i bruk digitale løsninger for formidling av historien og fokus på verdiene Hallvard representerer – til bruk på nett, for skoler og i ulike formidlingssammenhenger, bl.a. i gravhaugrommet. Tiltakene vil klargjøres etappevis i løpet av våren og sommeren 2020. Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune m.fl.

St.Hallvardrunden
En rundtur som går fra Huseby via Gilhusodden, Gullaug, Tuverud/Lier stasjon og tilbake til Huseby. Skiltet med informasjonsskilt, QR-koder som gir tilgang til mer info og fortellinger og tanker og spørsmål til refleksjon rundt verdier og holdninger som vi alle kjenner til. Planlegges ferdig i løpet av våren 2020 med mulighet for vandringer på egen hånd før vi igjen kan møtes flere.
Ansvarlig: Pilegrimsforeningen i samarbeid med Lier kommune

Pilegrimsleden gjennom Lier
Pilegrimsleden gjennom Lier oppgraderes, justeres og suppleres med ny «snarvei» via Paradisbakkene til Asker, og skiltes med link både til historisk info og for refleksjoner. Leden vil deretter både kunne brukes for organiserte fellesvandringer og for alenevandringer – på hele Tunsbergleden mot Nidaros eller som nærtur gjennom Lier-Asker-Røyken. Planlegges ferdig i løpet av våren og sommeren 2020 med mulighet for vandringer på egen hånd før vi igjen kan møtes flere.
Ansvarlig: Lier kommune i samarbeid med Pilegrimsforeningen og Buskerud fylkeskommune.


Konsert i Frogner kirke
Etter markeringen på Huseby 15. mai 2020 var det planlagt konsert i Frogner kirke med et eget kirkemusikalsk verk knyttet til St.Hallvard som ble laget for 20 år siden og kun oppført en gang tidligere. Verket er laget av Trond Kverno og Eivind Skreie. Som følge av koronasituasjonen er konserten utsatt ett år, til 2021.
Arrangør: Den norske kirke/Frogner menighet

 

«Sammen om St.Hallvards verdier» – vandreteater
Et vandreteater med bidrag fra Lier kulturskole, Liers amatørteatre og dansegrupper, St.Hallvard vg. skole mfl. Publikumsoppsetning skulle vært satt opp søndag 7. juni på Lier Bygdetun. Av hensyn til koronasituasjonen kunne ikke forberedelser eller oppsetningen gjennomføres som planlagt, og vi har valgt å utsette oppsetningen til 5.-6. juni 2021 som del av Lierdagene.
Arrangør: Lier kommune i samarbeid med nevnte aktører m.fl. Produsent: Eskil Kristiansen.

 

«Når lyset treffer….» – kunstutstilling på Galleri Perrongen
Utstillingen var opprinnelig planlagt til mai 2020, men er utsatt til Lierdagene 2021. Dette er  en gruppeutstilling med lokale Lier-kunstnere som arbeider med ulike kunstutrykk. Utstillingen skal ha St Hallvard-historien som utgangspunkt. Kunstnere: Per Strand (billedkunstner), Siri Wego (billedkunstner), Einar Hennum (billedkunstner), Tårån Østbye Røed (keramiker), Håvard Steensen (tegner/illustratør) og Stein Styve (fotograf).
Arrangørkontakt: Stein Styve

 

Flere arrangementer og prosjekter
Det er flere arrangementer som er planlagt og foreløpig ikke avklarte mht. gjennomføring. Det vil også trolig komme flere til, kanskje høsten 2020, og våren 2021. Vi markedsfører disse så snart vi vet mer.